Mistrzostwa Polski „SPRAWNI RAZEM” w Pływaniu

REGULAMIN                   

 Mistrzostwa Polski „SPRAWNI RAZEM” w Pływaniu

Kraków 9-11.10.2020

I. Cel imprezy:

 1. Rozwijanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych,
 2. Upowszechnianie pływania, jako jednej z form rekreacji,
 3. Wyłonienie nowych zawodników do szkolenia centralnego,

II. Organizatorzy:

 1. Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem”
 2. Malopolskie Stowarzyszenie Społeczno- Sportowe  „Sprawni Razem”

III. Termin i miejsce zawodów: 9-11 października  2020 roku,

Pływalnia:

Zespół Krytych Pływalni AWF w Krakowie

Al. Jana Pawła II 78;

31-571 Kraków

Al. Jana Pawła II

8 torów, 25 metrów.

IV. Zakwaterowanie i wyżywienie

1.Zakwaterowanie – hotel Felix os. Złotej Jesieni 15b
31-827 Kraków

2. Wyżywienie – hotel Felix os. Złotej Jesieni,  Kuchnia Mistrzów- AWF Kraków 

V. Warunki uczestnictwa:

Prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół i ośrodków specjalnych, absolwenci, uczniowie szkół integracyjnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej.

 • W mistrzostwach przewiduje się udział 76  najlepszych zawodników z całego kraju.
 • Reprezentacja województwa może składająca się max z 8 zawodników + 2 opiekunów, Powinni to być najlepsi zawodnicy wyłonieni podczas mistrzostw wojewódzkich.
 • Warunkiem uczestnictwa w mistrzostwach jest przedstawienie podczas weryfikacji w dniu 9.10.2020 r.

– karty zgłoszeń z wykazem imiennym zawodników, datą urodzenia, konkurencjami, w których będzie uczestniczyć, najlepszym wynikiem w danej konkurencji oraz nazwami szkół, klubów , potwierdzonych przez Dyrektora Szkoły , Prezesa oddziału Wojewódzkiego,

– ważnej legitymacji szkoły specjalnej w przypadku uczniów,

– zgody lekarza i rodziców na udział w zawodach (w razie nieposiadania zgody lekarza i rodziców na udział w zawodach pełną odpowiedzialność ponosi opiekun),

– niedostarczenie karty zgłoszeń może spowodować niedopuszczenie do zawodów.

 • Zawodnik może startować w trzech konkurencjach indywidualnych w tym jedna Paraolimpijska oraz w sztafetach.
 • Każda reprezentacja powinna zgłosić e mailem udział w zawodach przesyłając wypełnione zgłoszenie (załączony plik excel) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.10.2020 na adres

        e-mail:  ewagawor6@wp.pl

kontakt: Ewa Gawor 604 227 474

Komitet Organizacyjny dokona weryfikacji zgłoszeń i na podstawie wyników każda ekipa otrzyma potwierdzenie o ilości przyznanych miejsc.

VI. Konkurencje objęte programem zawodów:

 • Program przewiduje konkurencje dla kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe oraz oddzielną rywalizację dla osób z Zespołem Downa:
 1.  2004 i młodsze- dziewczęta/ chłopcy
 2. 2003 i starsze – kobiety/ mężczyźni
 3. ZD
 4. Zawodnicy młodsi mają prawo startować z rocznikami starszymi w ramach określonego limitu startów.
 5. Każdy zawodnik może startować w trzech konkurencjach indywidualnych (w tym jedna Paraolimpijska100 grzbiet; 100 klasyk; 200 dowolny; oraz w sztafetach K/M , Mix-2 Kobiety i 2 Mężczyzn )
Lp Konkurencja Kategoria wiekowa    
2003 i starsi 2004 i młodsi / ZD  
1 Styl dowolny 50m               X  
2 Styl dowolny 100m Open    
3 Styl dowolny 200m Open    
4 Styl klasyczny 50m                X  
5 Styl klasyczny 100m Open    
6 Styl grzbietowy 50m                 X  
7 Styl grzbietowy 100m Open    
8 Styl motylkowy 50m                  X  
9 Styl zmienny 100m Open    
10 Sztafeta 4X50m  Open    
11 Sztafeta 4X50m Mix Open    

VII. Program zawodów

9.10. Piątek

Od godziny 14.00 do godziny 19.00 Przyjazd ekip do hotelu zakwaterowanie.

20.00 – odprawa techniczna i organizacyjna trenerów i kierowników ekip, weryfikacja zawodników

10.10. Sobota

14.30 Rozgrzewka

15.00 –  Uroczyste otwarcie Mistrzostw

Eliminacje start godz. 15.30

Kobiety Mężczyźni
   
1.       50 m stylem klasycznym 2.       50 m stylem klasycznym
3.       50 m stylem klasycznym ZD 4.       50 m stylem klasycznym ZD
5.       50 m stylem dowolnym 6.       50 m stylem dowolnym
7.       50 m stylem dowolnym ZD 8.       50 m stylem dowolnym ZD
9.      50 m stylem grzbietowym 10.    50 m stylem grzbietowym
11.    50 m stylem grzbietowym ZD 12.    50 m stylem grzbietowym ZD
13.    50 m stylem motylkowym 14.    50 m stylem motylkowym
15.     50 m stylem motylkowym ZD 16.     50 m stylem motylkowym ZD
17.    100 m stylem dowolnym 18.    100 m stylem dowolnym
19.     100 m stylem klasycznym 20.     100 m stylem klasycznym
21.    100 m stylem grzbietowym 22.    100 m stylem grzbietowym
23.    100 m stylem zmiennym 24.     100 m stylem zmiennym
25.    200m stylem dowolnym 26.     200m stylem dowolnym
27.     4X50m stylem  dowolnym 28.     4X50m stylem  dowolnym
29.     4x50m stylem dowolnym Mix  (2K+2M)

11.10. Niedziela

8.45- Rozgrzewka

9.30- finały

Finały rozgrywane będą w takiej samej kolejności jak eliminacje.

VIII. Świadczenia i nagrody:

Uczestnicy zawodów otrzymują:

 • dyplomy i medale za zajęcie 3 pierwszych miejsc w każdej konkurencji,
 • nagrody indywidualne (w miarę ich pozyskania),
 • wyżywienie i zakwaterowanie w czasie mistrzostw,
 •  zwrot kosztów podróży, na podstawie biletów PKP  ( II kl. zniżka ) po uzgodnieniu

 z organizatorem 

IX. Sportowa dyscyplina w czasie Mistrzostw:

 • W czasie trwania Mistrzostw (szczególnie w czasie przejazdów i w czasie przestrzegać postanowień organizatorów).
 • W czasie trwania całych Mistrzostw wszystkich obowiązuje zachowanie sportowej dyscypliny i przestrzegania zasady fair-play oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów.
 • Za przestrzeganie powyższych zasad odpowiada kierownik drużyny i opiekun.
 • Za nie stosowanie się do tak określonej dyscypliny organizatorzy mogą zdyskwalifikować reprezentację i nakazać natychmiastowe opuszczenie Mistrzostw.
 • Kierownicy reprezentacji są odpowiedzialni materialnie za ewentualne straty i uszkodzenia spowodowane przez uczestników Mistrzostw.

X. Prowadzenie zawodów pływackich:

 • Zawody są prowadzone zgodnie z przepisami FINA i PZP. Wszystkie sprawy związane z konkurencjami pływackimi rozpatruje i rozstrzyga sędzia główny Mistrzostw.

XI. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator.
 • W przypadku nie zgłoszenia przez drużynę pełnego składu, organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia wolnych miejsc zawodnikami z woj. małopolskiego.

 XII. Postanowienia w związku z sytuacją epidemiczną:

Osoby uczestniczące w imprezie będą zobowiązane do podporządkowania się do wytycznych dla uczestników i obsługi  zawodów związanych z obostrzeniami epidemią COVID-19

Obowiązki uczestnika/trenera/opiekuna/obsługi zawodów:

 • Posiadanie własnego wyposażenia ochronnego  (maski, osłony, przyłbicy) do zakrywania ust i nosa poza miejscem bezpośredniej rywalizacji sportowej.
 • Poddanie się procedurom związanym z pomiarem temperatury na imprezie.
 • Dostosowanie się do wymogów stałej dezynfekcji i higieny rąk zgodnie z zaleceniami, zachowywanie dystansu
 • Każdy z uczestników (zawodnik, trener, opiekun, wolontariusz, obsługa) jest zobowiązany do przekazania w dniu rozpoczęcia imprezy formularza o stanie zdrowia w związku z epidemią COVID 19 wg. wzoru przygotowanego przez organizatorów.
 •  W imprezie będą uczestniczyć tylko osoby zdrowe (bez oznak infekcji), nie objęte kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym.

 XIII. Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku podczas imprezy:

       1.Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg Imprezy dla    celów dokumentacji oraz promocji, reklamy Imprezy , a także sponsorów.

 • Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Udział w Imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez innych uczestników Imprezy, za których Organizator nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie objętym Imprezą.