STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH „SPRAWNI-RAZEM”

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ affordable papers SPORTOWYCH „SPRAWNI-RAZEM”

Rozdział 1

NAZWA,TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” zwany dalej „Związkiem” jest organizacją zrzeszającą stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne osoby prawne, których przedmiotem działania jest działalność sportowo-rekreacyjna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich integracja z osobami pełnosprawnymi poprzez sport.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 3

1.Związek działa zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej i niniejszym Statutem.

§ 4

1. Związek posiada osobowość prawną.

2.Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 5

Związek jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją działającą w oparciu o zaangażowanie zrzeszonych w niej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” używa pieczęci i odznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 1 Rozdział 2 CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 7

1.Podstawowe cele Związku stanowią: upowszechnianie i rozwijanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dążenie do integracji z osobami pełnosprawnymi poprzez sport i rekreację.

2.Cele, o których mowa w ust.1 Związek realizuje poprzez:

1) organizowanie aktywności sportowej i rekreacji ruchowej wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie,

2) oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej na rzecz poszanowania osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich integracji ze społeczeństwem poprzez sport,

3) występowanie w sprawach sportu osób niepełnosprawnych intelektualnie w relacjach z organizacjami i instytucjami o podobnych celach działalności,

4) organizowanie imprez sportowych,

5) organizowanie obozów sportowo-szkoleniowych i rekreacyjnych,

6) udział w zawodach sportowych rangi krajowej oraz europejskiej i światowej,

7) występowanie w sprawach osób niepełnosprawnych intelektualnie wobec władz państwowych i samorządowych oraz sportowych,

8) wydawanie materiałów informacyjnych,

9) pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej.

§ 8

3.Dla uzyskania środków finansowych koniecznych do realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem. Cały dochód z działalności affordable paper gospodarczej przeznacza na działalność statutową Związku. Rozdział 3 CZŁONKOWIE ZWIĄZKU I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Związku dzielą się na;

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym Związku mogą być Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i inne osoby prawne działające na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

2. Zaliczenie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji po przyjęciu przez Zarząd w drodze uchwały.

3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) uczestniczyć poprzez swoich delegatów w Walnym Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,

2) zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Związku,

3) otrzymywać od władz Związku pomoc w zakresie realizacji zadań statutowych,

4) uczestniczyć w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Związek.

4. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1) branie czynnego udziału w działalności Związku,

2) przestrzeganie statutu oraz uchwał władz Związku,

3) opłacanie składek członkowskich w wysokości i formie określonych przez Zarząd.

§ 11

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, krajowe lub zagraniczne, które zadeklarują pomoc finansową czy rzeczową dla Związku i będą taką pomoc realizować.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych określone w § 10 ust. 3 pkt 2 i 4. 4. Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Związku oraz regularnego uiszczania zadeklarowanych świadczeń.

§ 12

1.Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Związku osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

2.Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zjeździe, ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

3. Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu.

§13

Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:

1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu ,

2) rozwiązania się członka zwyczajnego,

3) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za:

a) działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Związku,

b) nieusprawiedliwiony, systematyczny brak udziału w działalności Związku przez co najmniej 1 rok,

c) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do jej uiszczenia,

d) działalność na szkodę Związku.

§ 14

1.W przypadku naruszenia przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz, Zarządowi przysługuje prawo:

1) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania usunięcia w określonym terminie,

2) zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy(zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych),

3) wykluczenie członka ze Związku, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,

2. Od uchwały Zarządu Związku o zawieszeniu lub wykluczeniu członka, przysługuje prawo 3 odwołania do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.

3. Do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Walny Zjazd Delegatów, prawa członka ulegają zawieszeniu.

Rozdział 4

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 15

1.Władzami Związku są:

1) Walny Zjazd Delegatów,

2) Zarząd,

3) Prezydium Zarządu

4) Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata.

2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje uchwała Walnego Zjazdu Delegatów.

3. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

a) rezygnacji z mandatu,

b) odwołania przez Walny Zjazd Delegatów,

c) zgonu.

4. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.

5.Zawieszenie w czynnościach może obejmować okres maksymalnie 6 miesięcy.

§ 17

1.Walne Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku upoważnioną do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” i zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata jako sprawozdawczo –wyborcze i raz w roku – jako sprawozdawcze. 2.Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Związku,

2) wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Związku,

4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,

5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka,

7) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków członków Związku.

§ 18

1. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych – po trzech delegatów na każdego członka zwyczajnego,

2) z głosem doradczym – członkowie władz Związku, którzy nie zostali wybrani na delegatów oraz członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Związku powinni być zawiadomieni, co najmniej na 30 dni przed terminem obrad Walnego Zjazdu Delegatów.

3. Delegaci, o których mowa w § 18 pkt.1 zachowują mandaty przez czteroletni okres trwania Kadencji władz Związku.

§ 19

O ile szczegółowe postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej ½ ogólniej liczby delegatów w pierwszym terminie i bez względu na liczbę delegatów w drugim terminie.

§ 20

1.Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany na skutek:

1) uchwały Zarządu Związku,

2) wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) wniosku zgłoszonego, przez co najmniej połowę ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd i musi się odbyć w terminie do trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 21

1. Zarząd Związku składa się z 10-15 osób, w tym Prezesa wybranego przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu Związku należy:

1) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,

3) kierowanie bieżącą działalnością Związku ,

4) zarządzanie majątkiem Związku,

5) uchwalanie bieżących planów działania i planów finansowych,

6) wybór 5-7 osobowego Prezydium , w skład którego wchodzi: Prezes , Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz wybrani członkowie Zarządu,

7) zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów oraz przygotowanie stosownej dokumentacji,

8) przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków Związku,

9) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

10) podejmowanie uchwał o przynależności do stowarzyszeń międzynarodowych i krajowych.

2. W razie ustąpienia lub niemożliwości pełnienia funkcji przez Prezesa Związku, Zarząd Związku powierza pełnienie funkcji innemu członkowi Zarządu na okres do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów lub Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż 2 razy w roku.

4. Zarząd działa na podstawie regulaminu zaakceptowanego przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 23

1.Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach, jeżeli:

1) nie wykonuje przyjętych obowiązków,

2) działa niezgodnie ze statutem, 3) w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców i działał na szkodę Związku.

2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach podejmuje Zarząd Związku przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 24

1. Posiedzenia Prezydium Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Prezydium Zarządu Związku kieruje działalnością Związku w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

3. Prezydium Zarządu działa na podstawie regulaminu zaproponowanego przez Zarząd Związku i zaakceptowanego przez Walny Zjazd Delegatów.

4. Uchwały Prezydium Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy liczby członków Prezydium i są przedstawiane do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku.

5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, Prezydium decyduje w sprawach określonych w § 22 pkt 1,2,4,5,7

§ 25

1. Do reprezentowania Związku upoważniony jest Prezes Zarządu.

2. Prezesa może zastąpić Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

3. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie dwóch osób w tym: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub upoważnionego przez Zarząd Związku Członka Zarządu.

4.Każda decyzja Zarządu podejmowana jest w formie uchwały. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym, jednakże w uzasadnionych przypadkach i na wniosek ½ członków może być podjęta poprzez głosowanie tajne.

5.Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów, przy czym dla jej ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby członków Zarządu, jeżeli przepisy statutu nie stanowią inaczej. KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Związku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym: Przewodniczącego, Sekretarza, których wybierają spośród siebie członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby:

1) będące członkiem Zarządu Związku lub pozostające członkiem Zarządu Związku w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) zatrudnione w Związku,

3) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku oraz kontroli bieżących, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i zgodności z przepisami prawa,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień,

3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zjeździe Delegatów oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Związku, działań Zarządu lub w razie zaistnienia ważnej ku temu przyczyny.

5. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie zaproponowanego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walny Zjazd Delegatów.

6. Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach ma prawo powołania biegłych księgowych.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub uprawniony przez niego członek ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku.

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

§ 27

1. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji. 2. Liczba członków danego organu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

WYRÓŻNIENIA I KARY ORAZ SANKCJE ORGANIZACYJNE

§ 28

1.Zarząd Związku ma prawo wyróżnić i karać członków Związku.

§ 29

1.Za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków oraz aktywną działalność na rzecz realizacji celów statutowych Zarząd Związku może przyznać następujące wyróżnienia:

1) pochwałę,

2) dyplom,

3) nagrodę rzeczową,

4) honorowe odznaczenie.

2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Związku.

Rozdział 6

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§ 30

1.Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze składają się:

1)składki roczne członków Związku,

2)dochody z własnej działalności,

3)dotacje i subwencje,

4)darowizny,

5)odsetki bankowe,

6)dochody z działalności gospodarczej.

§ 31

1. Przekazywanie majątku lub jego wykorzystywanie nie może odbywać się na rzecz członka Związku, członka władz Związku lub pracownika, a także jego osób bliskich, na zasadach innych niż wobec osób trzecich.

2. Związek nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym – osobom, o których mowa w ust.1

3. Nie stosuje się zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych – od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust.1.

4. Do osób bliskich dla pracownika, o których mowa w ust.1 zalicza się:

1) współmałżonka,

2) krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej II stopnia,

3) powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,

4) osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział 7

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 32

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku rozwiązania Związku, Walny Zjazd Delegatów zdecyduje o przeznaczeniu majątku Związku i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Związku. § 34 Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Związku.