STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH „SPRAWNI-RAZEM”

Tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany  uchwalone 4.12.2021 r.

STATUT

ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH

„SPRAWNI-RAZEM”

zwany dalej „Statutem”

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Związek Stowarzyszeń nosi nazwę: Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Razem”, posługujący się skrótem ZSS „Sprawni – Razem”, zwany dalej „Związkiem”.
 2. Związek jest organizacją zrzeszającą stowarzyszenia oraz inne osoby prawne, których przedmiotem działania jest działalność sportowo-rekreacyjna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich integracja z osobami pełnosprawnymi poprzez sport.

§2

 1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Związku jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 3. Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy zrzeszonych w nim członków.
 4. Do prawidłowego prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników tworzących Biuro Związku.

§3

Związek działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach(Dz. U. z 1989r. Nr 79 Poz.855 ze zm.) ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(Dz. U. z 2010 r. Nr 127 Poz.857 ze zm.)i Statutem.

§4

 1. .Związek posiada osobowość prawną i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Związek może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§5

Związek jest pozarządową, dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją działającą w oparciu o zaangażowanie  zrzeszonych w niej członków.

§6

Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” używa pieczęci, znaków, barw i odznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział 2

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§7

 1. Podstawowe cele Związku stanowią: upowszechnianie i rozwijanie uprawiania sportu i rekreacji przez osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz dążenie do ich pełnej integracji z osobami pełnosprawnymi poprzez sport i rekreację.

2. Cele. o których mowa w ust. l Związek realizuje w szczególności  poprzez:

1) organizowanie aktywności sportowej i rekreacji ruchowej wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie,

2) oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej na rzecz poszanowania osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich integracji ze społeczeństwem poprzez sport,

3) skreślony

4) organizowanie imprez sportowych,

5) organizowanie obozów sportowo-szkoleniowych i rekreacyjnych,

6) udział w zawodach sportowych rangi krajowej oraz europejskiej i światowej,

7) występowanie w sprawcach osób niepełnosprawnych intelektualnie wobec władz  państwowych, samorządowych, przed związkami sportowymi, organizacjami i instytucjami o podobnych celach działalności oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnym,
8) wydawanie materiałów informacyjnych,

9) pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej.

§8

 1. Dla uzyskania środków finansowych koniecznych do realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na działalność statutowy Związku.

Rozdział 3

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Związku dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Związku mogą być Stowarzyszenia, Kluby Sportowe i inne osoby prawne działające na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji i załączeniu rekomendacji członka zwyczajnego związku.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo: 1)wyznaczać delegatów na Walny Zjazd Delegatów, którym będzie przysługiwał głos stanowiący oraz czynne i bierne prawo wyborcze, 2) zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Związku, 3) otrzymywać od władz Związku pomoc w zakresie realizacji zadań statutowych, 4) uczestniczyć w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Związek.
 4. Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 1) branie czynnego udziału w działalności Związku, 2) przestrzeganie Statutu oraz uchwał władz Związku, 3) opłacanie składek członkowskich w wysokości i formie określonych przez Zarząd.
 5. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku: 1) dobrowolnego wystąpienia ze Związku zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 2) likwidacji członka zwyczajnego, 3) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za: a) działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Związku,nieusprawiedliwiony, b) nieprzerwany brak aktywności w działalności Związku przez co najmniej 1 rok, c) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej 1 rok, d) działalność na szkodę Związku.

§ 11

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, krajowe lub zagraniczne, które zadeklarują pomoc finansową lub rzeczową dla Związku i będą taką pomoc realizować.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych określone w § 10 ust. 3 pkt 2 i 4.
 4. Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Związku oraz regularnego uiszczania zadeklarowanych świadczeń.

§ 12

 1. Godność Honorowego Prezesa lub Honorowego Członka Związku nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Związku osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.
 2. Honorowemu Prezesowi i Honorowym Członkom Związku przysługują prawa członków zwyczajnych określone w § 10 ust. 3 pkt. 2, ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Godności Honorowego Prezesa lub Honorowego Członka Związku pozbawia Walny Zjazd Delegatów na umotywowany wniosek Zarządu.

§13

skreślony

§ 14

 1. W przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz, Zarządowi przysługuje prawo:

1)pisemnego upomnienia członka ze wskazaniem dostrzeżonych uchybień i żądania usunięcia w określonym terminie, 1) pisemnego upomnienia członka ze wskazaniem dostrzeżonych uchybień i żądania usunięcia w określonym 2) zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, polegającym na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, 3) wykluczenie członka ze Związku, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Walny Zjazd Delegatów, prawa członka ulegają zawieszeniu.

2.Od uchwały Zarządu o zawieszeniu lub wykluczeniu członka, przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.

3.Do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Walny Zjazd Delegatów, prawa członka ulegają zawieszeniu.

Rozdział 4

WŁADZE ZWIĄZKU

§15

Władzami Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd z Prezydium Zarządu i Prezes Związku,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje uchwała Walnego Zjazdu Delegatów.
 3. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w przypadku: a) rezygnacji z mandatu, b) odwołania, c) zgonu.
 4. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem.
 5. Zawieszenie w czynnościach może obejmować okres maksymalnie 6 miesięcy

Walny Zjazd Delegatów

§ 17

 1. Walne Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku upoważnioną do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” i zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata jako sprawozdawczo -wyborcze raz na 2 lata – jako sprawozdawcze. Odbywa się na podstawie uchwalonego regulaminu i porządku obrad.
 2. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy: 1) uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie 2) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Związku, 3) wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 4) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Związku, 5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz, 6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka, 8) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków członków Związku.

§ 18

 1. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział: 1) z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych, w ilości określonej przez Zarząd jednak nie mniej niż jeden na każdego członka zwyczajnego. 2)z głosem doradczym – członkowie władz Związku, którzy nie zostali wybrani na delegatów oraz członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Związku powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem obrad Walnego Zjazdu Delegatów.
 3. Delegaci, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt. l zachowują mandaty przez czteroletni okres trwania kadencji władz Związku.
 4. Delegaci wykonują prawu głosu osobiście.

§ 19

O ile szczegółowe postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólniej liczby delegatów w pierwszym terminie i bez względu na liczbę delegatów w drugim terminie.

§20

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany na skutek uzasadnionych:

1) uchwały Zarządu Związku,

2) wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) wniosku zgłoszonego przez co najmniej połowę ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd i powinien się odbyć w terminie do trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku. Ma on prawo obradować wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Zarząd i Prezes Związku

§ 21

 1. Zarząd Związku składa się z 6-10 osób, w tym Prezesa wybranego przez Walny Zjazd Delegatów.
 2. Na pierwszym posiedzeniu wybiera z pośród swoich członków 2 Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Posiedzenie Zarządu odbywają się w siedzibie Związku, innych ustalonych przez członków miejscach oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 22

 1. Do kompetencji Zarządu Związku należy: 1) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 2) realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów, 3) kierowanie bieżącą działalnością Związku, 4) zarządzanie majątkiem Związku, 5) uchwalanie bieżących planów działania i planów finansowych, 6) wybór 5- osobowego Prezydium, w skład którego wchodzi: Prezes, 4 wybrani członkowie Zarządu, 7) zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów oraz przygotowanie stosownej dokumentacji, 8)przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków Związku, 9) uchwalanie wysokości składki członkowskiej, 10) podejmowanie uchwał o przynależności do stowarzyszeń krajowych, zagranicznych
  i międzynarodowych.
 2. W razie ustąpienia lub niemożliwości pełnienia funkcji przez Prezesa Związku, Zarząd Związku powierza pełnienie funkcji innemu członkowi Zarządu na okres do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów lub Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 3 razy w roku.
 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu zaakceptowanego przez Walny Zjazd Delegatów.
 5. Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane, w związku z pełnioną funkcją.
 6. Każda decyzja Zarządu podejmowana jest w formie uchwały. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym, jednakże w uzasadnionych przypadkach i na wniosek 1/2 członków może być podjęta poprzez głosowanie tajne.
 7. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów, przy czym dla jej ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu, jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej.

§23

 1. Członek Zarządu może być pozbawiony funkcji lub zawieszony w czynnościach jeżeli: 1) nie wykonuje przyjętych obowiązków, 2) działa niezgodnie ze Statutem, 3) w inny sposób zawiódł zaufanie pozostałych członków Związku i działał na szkodę Związku.
 2. Uchwałę pozbawieniu funkcji lub zawieszeniu w czynnościach podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§24

 1. Dla sprawnego funkcjonowania Zarząd może powołać Prezydium Zarządu. Posiedzenia Prezydium Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby.
 2. Prezydium Zarządu Związku kieruje działalnością Związku w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
 3. Prezydium Zarządu działa na podstawie regulaminu zaproponowanego przez Zarząd Związku i zaakceptowanego przez Walny Zjazd Delegatów.
 4. Uchwały Prezydium Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium i są przedstawiane do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku.
 5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, Prezydium decyduje w sprawach określonych w § 22 ust. 1 pkt 1,2,4,5,7.

§25

 1. Do reprezentowania Związku upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.
 2. Prezesa Zarządu może zastąpić upoważniony przez niego członek Zarządu.
 3. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, bilansowo-księgowych Związku oraz udzielania pełnomocnictwa w tym zakresie, wymagane jest współdziałanie dwóch osób w tym: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub upoważnionego przez Zarząd Związku członka Zarządu.
 4. Każda decyzja Zarządu podejmowana jest w formie uchwały. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym, jednakże w uzasadnionych przypadkach i na wniosek 1/2 członków może być podjęta poprzez głosowanie tajne.
 5. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów, przy czym dla jej ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu, jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej.

Komisja Rewizyjna
§26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym: Przewodniczącego, Sekretarza, których wybierają spośród siebie członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby: 1) będące członkiem Zarządu Związku lub pozostające członkiem Zarządu Związku, 2) w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia lub podległości z tytułu 3) zatrudnienia,zatrudnione w Związku na podstawie umowy o pracę, 4) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1)przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku oraz kontroli bieżących, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i zgodności z przepisami prawa, 2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, 3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zjeździe Delegatów oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 4) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem, Statutem bądź istotnymi interesami Związku działań Zarządu lub w razie zaistnienia innej ważnej przyczyny.
 5. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie regulaminu zaakceptowanego przez Walny Zjazd Delegatów,
 6. Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach ma prawo do powołania biegłych księgowych,
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub uprawniony przez niego członek ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku
 8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

 9. Prawo Kooptacji
 10. §27
 11. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji.
 12. Liczba członków danego organu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.
 13. Rozdział 5
 14. WYRÓŻNIENIA I KARY ORAZ SANKCJE ORGANIZACYJNE
 15. §28 Zarząd Związku ma prawo wyróżnić i karać członków Związku

§29

l.   Za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, oraz aktywną działalność na rzecz realizacji celów statutowych Zarząd Związku może przyznać następujące wyróżnienia:

1)pochwałę,

2)dyplom,

3)nagrodę rzeczową,

4)honorowe odznaczenie.

11. Za nierzetelne wykonanie zadań i obowiązków, oraz nie realizowanie postanowień statutowych Zarząd Związku może udzielić:

1) upomnienia,

2)nagany na piśmie,

3)usunąć z zajmowanego stanowiska lub funkcji,

4)zwiesić w prawach członka Związku,

5) wykluczenie ze Związku.

2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Związku.

Rozdział 6

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
§30

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze składają się:

1)składki roczne członków Związku,

2)dochody z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej,

3)dochody z majątku ruchomego i nieruchomości, oraz środki uzyskane w związku z gromadzeniem środków pieniężnych Związku w bankach,

4)dotacje i subwencje,

5)darowizny, spadki i zapisy,

6)ofiarność publiczna.

§31

 1. Przekazywanie majątku lub jego wykorzystywanie nie może odbywać się na rzecz członka Związku, członka władz Związku lub pracownika, a także jego osób bliskich, na zasadach innych niż wobec osób trzecich.
 2. Związek nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym – osobom, o których mowa w ust. 1.
 3. Nie dokonuje się zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych – od podmiotów, w których właścicielami lub zatrudnionymi są osoby wymienione w ust. l.
 4. Do osób bliskich, o których mowa w ust. l zalicza się:

1) współmałżonka,

2)krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia,

3)powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,

4)osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział 7

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 32

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

§33

W przypadku rozwiązania Związku, Walny Zjazd Delegatów zdecyduje o przeznaczeniu majątku Związku i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Związku

§34

Wykładnia przepisów Statutu należy do kompetencji Zarządu Związku.

Prezes Dariusz Mosakowski