Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku odbędzie się w 2021 roku.

                                                                                           Warszawa 7.12.2020.

                                       Szanowni Państwo

     Członkowie Związek Stowarzyszeń Społecznych Sprawni Razem  zgodnie ze statutem Związek Stowarzyszeń Społecznych Sprawni Razem kadencja Władz Związku  trwa cztery lata. Kadencja aktualnego Zarządu Głównego i  Komisji Rewizyjnej upłynie zatem w grudniu  2020 r.

      Planowaliśmy, zgodnie z obowiązującymi nas postanowieniami statutu, przeprowadzić wybory nowych Władz Związku podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo -Wyborczego , które odbyłoby się w terminie 12 grudnia 2020. Ze względu na ogłoszony na terenie Rzeczpospolitej stan epidemii Zjazd nie będzie mógł się odbyć. W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, w wyniku której wprowadzono zapis, że jeżeli kadencja władz towarzystwa upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

   Biorąc pod uwagę szczególny czas w związku z epidemią COVID-19, Zarząd Główny  podjął uchwałę, na mocy której zdecydował wstrzymać się, na podstawie art. 10 ust. 1f ustawy Prawo o stowarzyszenia, z przeprowadzeniem wyborów Władz Związku  do czasu odwołania na terytorium Rzeczpospolitej stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Jesteśmy przekonani, że działanie takie umożliwi wszystkim członkom udział w Walnym Zjeździe  i oddanie głosu w warunkach normalnej działalności. Jednocześnie wszyscy kandydaci będą mieć zapewnioną swobodną możliwość zaprezentowania swojej kandydatury. Jako Zarząd, zobowiązujemy się dalej rzetelnie wypełniać powierzone nam obowiązki i wyznaczyć termin wyborów nowych Władz w najszybszym możliwym terminie, niezwłocznie po ustaniu stanu zagrożenia wywołanego COVID-19.

W mieniu Zarządu Głównego życzę członkom Związku dużo zdrowia i przesyła wyrazy szacunku. .                                                                

                                                                         Prezes Zarządu

                                                                         Dariusz Mosakowski