10-12 września 2021 Kraków. Zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Polski w Pływaniu.

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI
„SPRAWNI RAZEM”
w PŁYWANIU
Kraków 10-12.09.2021 r
.


I. Cel imprezy:
1. Rozwijanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych,
2. Upowszechnianie pływania, jako jednej z form rekreacji,
3. Wyłonienie nowych zawodników do szkolenia centralnego,
II. Organizatorzy:
1. Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem”
2. Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno- Sportowe „ Sprawni Razem”

III. Termin i miejsce zawodów: 10-12.09.2021 r
Pływalnia:
Zespół Krytych Pływalni AWF w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78;
31-571 Kraków
1Al. Jana Pawła II
8 torów, 25 metrów.

IV. Zakwaterowanie i wyżywienie
1.Zakwaterowanie – Hotel „Felix”
os. Złotej Jesieni 15
31-831 Kraków

Al. Jana Pawła II
8 torów, 25 metrów.
IV. Zakwaterowanie i wyżywienie
1.Zakwaterowanie – Hotel „Felix”
os. Złotej Jesieni 15
31-831 Kraków
V. Warunki uczestnictwa:
Prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół i ośrodków specjalnych, podstawowych,
branżowych oraz absolwenci, uczniowie szkół integracyjnych posiadających orzeczenie o
niepełnosprawności intelektualnej zrzeszeni w Związku Stowarzyszeń Sportowych
SPRAWNI- RAZEM oraz kadrowicze ZSS Sprawni-Razem.
●W mistrzostwach przewiduje się udział 70 najlepszych zawodników z całego kraju.
●Reprezentacja województwa może składająca się max z 8 zawodników + 2 opiekunów.
●Warunkiem uczestnictwa w mistrzostwach jest przedstawienie podczas weryfikacji w dniu
10.09 . 2021 r.
– karty zgłoszeń z wykazem imiennym zawodników, datą urodzenia, konkurencjami, w
których będzie uczestniczyć, najlepszym wynikiem w danej konkurencji oraz nazwami
szkół, do których uczęszczają potwierdzonych przez Dyrektora Szkoły lub Prezesa oddziału
czy klubu,
– ważnej legitymacji szkoły specjalnej w przypadku uczniów lub orzeczenia o
niepełnosprawności,
– zgody lekarza i rodziców na udział w zawodach (w razie nieposiadania zgody lekarza
i rodziców na udział w zawodach pełną odpowiedzialność ponosi opiekun),
– Wypełnionego formularza covid 19
– niedostarczenie karty zgłoszeń może spowodować niedopuszczenie do zawodów.
●Zawodnik może startować w trzech konkurencjach indywidualnych w tym jedna
Paraolimpijska oraz w sztafetach.

Każda reprezentacja powinna zgłosić e- mailem udział w zawodach przesyłając wypełnione
zgłoszenie (załączony plik excel) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.09.2021na adres e-mail:
sprawnirazem.krakow@gmail.com kontakt: Ewa Gawor604 227 474.
Komitet Organizacyjny dokona weryfikacji zgłoszeń i na podstawie wyników każda ekipa
otrzyma potwierdzenie o ilości przyznanych miejsc .
Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników w dniu 8 września (środa) nie dopuszcza się
żadnych zmian za wyjątkiem skreśleń.
VI. Konkurencje objęte programem zawodów:
●Program przewiduje konkurencje dla kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe
oraz oddzielną rywalizację dla osób z Zespołem Downa:
1) rocznik 2008 i młodsze (25 m)/ dziewczęta, chłopcy
2) 2005 i młodsze/ dziewczęta, chłopcy
3) 2004 i starsze / kobiety, męźczyźni
4) ZD / kobiety, mężczyźni
●Zawodnicy młodsi mają prawo startować z rocznikami starszymi w ramach określonego
limitu startów. (Np. rocznik 2008 może startować na 50m w kat. 2005 i młodsze)
●Każdy zawodnik może startować w trzech konkurencjach indywidualnych (w tym jedna
Paraolimpijska- 100 grz; 100 klas; 200 dow); oraz w sztafetach K/M, Mix-2Ki 2M)

lpKonkurencjaKategoria wiekowa 
2008            i młodsi2005-20072004 i starsi
1Styl dowolny 25mX  
2Styl grzbietowy 25mX  
3Styl dowolny 50mXX
4Styl dowolny 100mOpen 
5Styl dowolny 200mOpen
6Styl klasyczny 50mXX
7Styl klasyczny 100mOpen 
8Styl grzbietowy 50mXX
9Styl grzbietowy 100mOpen 
10Styl motylkowy 50mXX
11Styl zmienny 100mOpen 
12Sztafeta 4X50mOpen
13Sztafeta 4X50m MixOpen

VII. Program zawodów

 1. 2021 r piątek

Od godziny 14.00 do godziny 19.00 Przyjazd ekip do hotelu zakwaterowanie.

 • – odprawa techniczna i organizacyjna trenerów i kierowników ekip z sędzia gł. zawodów weryfikacja zawodników
 • 2021 r. sobota
 • Rozgrzewka
 • – Uroczyste otwarcie Mistrzostw

Eliminacje start godz. 15.30

KobietyMężczyźni
1.25 m stylem dowolnym2.25 m stylem dowolnym
3.50 m stylem klasycznym4.50 m stylem klasycznym
5.50 m styl dowolny ZD6.50 m styl dowolny ZD
7.50 m stylem dowolnym8.50 m stylem dowolnym
9.25 m stylem grzbietowym10.25 m stylem grzbietowym
11.50 m stylem grzbietowym12.50 m stylem grzbietowym
1350 m styl grzbietowy ZD1450 m styl grzbietowy ZD
15.50 m stylem motylkowym16.50 m stylem motylkowym
17.100 m stylem dowolnym18.100 m stylem dowolnym
19.100 m stylem klasycznym20.100 m stylem klasycznym
21.100 m stylem grzbietowym22.100 m stylem grzbietowym
23.100 m stylem zmiennym24.100 m stylem zmiennym
25.200m stylem dowolnym26.200m stylem dowolnym
27.4X50m stylem dowolnym28.4X50m stylem dowolnym
29.4x50m stylem dowolnym Mix (2K+2M) 

9.00- Rozgrzewka

9.45- finały

Finały rozgrywane będą w takiej samej kolejności jak eliminacje.

Uczestnicy zawodów otrzymują:

 • dyplomy i medale za zajęcie 3 pierwszych miejsc w każdej konkurencji,
 • nagrody indywidualne (w miarę ich pozyskania),
 • wyżywienie i zakwaterowanie w czasie mistrzostw,
 • częściowy zwrot kosztów podróży ( nie rozliczamy biletów IC i EIC w pełnej kwocie)
 • W czasie trwania Mistrzostw (szczególnie w czasie przejazdów i w czasie przestrzegać postanowień organizatorów).
 • W czasie trwania całych Mistrzostw wszystkich obowiązuje zachowanie sportowej dyscypliny i przestrzegania zasady fair-play oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów.
 • Za przestrzeganie powyższych zasad odpowiada kierownik drużyny i opiekun.
 • Za nie stosowanie się do tak określonej dyscypliny organizatorzy mogą zdyskwalifikować reprezentację i nakazać natychmiastowe opuszczenie Mistrzostw.
 • Kierownicy reprezentacji są odpowiedzialni materialnie za ewentualne straty i uszkodzenia spowodowane przez uczestników Mistrzostw.

• Zawody są prowadzone zgodnie z przepisami FINA i PZP. Wszystkie sprawy związane z konkurencjami pływackimi rozpatruje i rozstrzyga sędzia główny Mistrzostw.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Koszty podróży – rozliczeniu podlegają bilety ze zniżką 78% lub faktury równoważne kwotowo biletom.
 • W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator.
 • W przypadku nie zgłoszenia przez drużynę pełnego składu, organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia wolnych miejsc zawodnikami z woj. małopolskiego.
 • Zgłoszenie i uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na użyczenie wizerunku i przetwarzania danych przez organizatora w celu sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia w/w imprezy sportowej .

Wszelkich informacji udziela organizator- Wojciech Grotkowski – tel.606 321 548 lub Ewa Gawor tel. 604 227 474